Všeobecné obchodní podmínky pro Antik u papouška, IČO: 69751587, se sídlem Kounicova 293/61, Brno, 602 00

Správcem osobních údajů je Prodávající.

Prodávající neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje.

Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.

Prodávající zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, s případnými výjimkami uvedenými v tomto dokumentu.

Za podmínek stanovených Nařízením GDPR má subjekt právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů. Kupující není povinen své osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení poskytnout a není to podmínkou uzavření smlouvy


Udělil-li Kupující výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu, platí pro tak poskytnuté osobní údaje následující pravidla:

Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoliv odvolat stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak souhlas dříve udělil, a Prodávající toto umožní. U každého souhlasu budou uvedeny konkrétní nástroje, jak jej mohou subjekty údajů odvolat, přičemž mu tak bude umožněno i zasláním e-mailu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním. Prodávající bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým). Pokud subjekt údajů souhlas odvolá, budou veškeré kontaktní údaje, které Prodávající nezpracovává z jiného důvodu (např. registrace dražitelů), nenávratně vymazány či anonymizovány. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je zdarma, s výjimkou nákladů na telekomunikace. Cookies policy: Prodávající sleduje a uchovává IP adresy uživatelů za účelem evidence přístupu ke svým stránkám a e-shopům. IP adresy nejsou předávány třetím osobám, a k jejich zabezpečení používá Prodávající technická a organizační opatření, vztahují se na ně práva uvedená v tomto dokumentu. K účelům usnadnění užívání svých stránek a e-shopu a k přihlašování a vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli používá soubory cookies. Platnost cookies je zpravidla jeden rok od jejich přijetí, po uplynutí této doby Prodávající požádá o opětovné potvrzení přijetí cookies. Většina internetových prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookies přijímány. Změnu lze provést v nastavení prohlížeče. Přijetí cookies lze odmítnout, odmítnutí však může znamenat snížení komfortu užívání stránek.

Prodávající podporuje moduly plug-in pro sociální sítě Facebook.com (dále jen “Facebook”). Při přihlášení pomocí Facebook plug-in (nebo kliknutím na tlačítko "Like") prohlížeč uživatele připojí k serverům Facebook a načte potřebné informace. Tím Facebook získává adresu webové stránky, na kterou se uživatel přihlašuje, datum a čas přístupu a IP adresu. Účel a rozsah sběru dat, další zpracování a využití údajů ze strany Facebooku a práva a možnosti nastavení ochrany soukromí lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: (http://www.facebook.com/policy.php). Správcem údajů odpovědným za zpracování těchto údajů je Facebook Ireland Ltd., který může být kontaktován na adrese: Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

MailChimp: Prodávající může k některým marketingovým službám využívat nástroj MailChimp, přičemž případné osobní údaje předané ke zpracování do USA jsou předávána zpracovateli, s nímž má Prodávající uzavřenu zpracovatelskou smlouvu a který se zavázal dodržovat režim „Privacy Shield“ jako zvláštní nástroj pro vytvoření vhodných záruk podle čl. 46 Nařízení GDPR s cílem zajistit, aby úroveň ochrany fyzických osob zaručená Nařízením GDPR nebyla znehodnocena.

Google Ads: Prodávající může k některým marketingovým službám využívat nástroj Google Ads, přičemž případné osobní údaje předané ke zpracování do USA jsou předávána zpracovateli, s nímž má Prodávající uzavřenu zpracovatelskou smlouvu a který se zavázal dodržovat režim „Privacy Shield“ jako zvláštní nástroj pro vytvoření vhodných záruk podle čl. 46 Nařízení GDPR s cílem zajistit, aby úroveň ochrany fyzických osob zaručená Nařízením GDPR nebyla znehodnocena.

Zvláštní podmínky upravující práva a povinnosti spotřebitelů

Informační povinnost: Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu příslušných zákonných definic, poskytl mu prodávající před uzavřením smlouvy následující informace:


Uzavírání smluvního vztahu distančním způsobem: Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Pro případ, že je smlouva uzavírána distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, uvádí prodávající dále následující informace:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):


Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Adresát: Antik u papouška., IČO:69751587, se sídlem Kounicova 293/61, Brno, 602 00

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od ................ (*) Datum koupě (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů a datum (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte